Zapytanie ofertowe 1/RR/2017

M2M team Sp. z o.o. Warszawa zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru Wykonawcy (wybieranego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) usługi polegającej na przeprowadzeniu badań w 4 obszarach związanych z procesem preparowania i przechowywania krwi i osocza, w planowanym do złożenia w ramach konkursu nr 5/1/1.1.1/2017 projekcie pn. „Automatyzacja procesów magazynowania donacji osocza na potrzeby krwiodawstwa i krwiolecznictwa poprzez integrację zautomatyzowanego regału karuzelowego z robotami realizującymi funkcje przetwórcze”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań w 4 obszarach związanych z procesem preparowania i przechowywania krwi i osocza.

Kod główny CPV:

73110000-6 – Usługi badawcze

Kody dodatkowe:

73300000-5 – Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Projekt zostanie złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegóły i wzory dokumentów znajdują się w odnośnikach poniżej.

 

zapytanie_1_RR_2017

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 Wykaz badań

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 4 Formularz oferty